circles

kontrola kvaliteta

 

kontrola kvalitetaPharmanova raspolaže sopstvenom laboratorijom za kontrolu kvaliteta,
koju čine fizičko-hemijska i mikrobiološka laboratorija, kao i laboratorija
za kontrolu stabilnosti.

Stručno i obučeno osoblje, savremena oprema i dobra organizacija
omogućili su akreditaciju laboratorije u skladu sa standardom ISO 17 025.

Pored vršenja kontrole za sopstvene potrebe, laboratorija kontrole
kvaliteta vrši i ugovornu kontrolu kvaliteta, u skladu sa obimom
svoje akreditacije.

QC Pharmanova može da ponudi široku paletu usluga na domaćem tržištu.
• Ispitivanje kvaliteta polaznih i pakovnih materijala.
• Razvoj metoda i njihova validacija.
• Fizičko-hemijske i mikrobiološke analize po standardnim metodama Ph Eur, USP i BP međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda.
• Mikrobiološke analize po našim pravilnicima o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.
• Praćenje stabilnosti gotovih proizvoda, poluproizvoda, proizvoda u toku razvoja.
• Uzorkovanje i mikrobiološka kontrola komprimovanog vazduha.
• Uzorkovanje i ispitivanje vazduha i površina u klasifikovanom prostoru.
• Ispitivanje efikasnosti konzervansa.
• Transfer validiranih analitičkih metoda iz izvorne u našu laboratoriju.
• QC Pharmanova koristi savremenu opremu: UV-VIS spektrofotometar, HPLC, UPLC, GC, Polarimetar, Refraktometar i druge tehnike.
• QC Pharmanova je inspektovana od strane sertifikovanih proverivača u skladu sa ISO standardima (ISO 9001, ISO 22000, 13485) HACCP sistemom i GMP smernicama.
• QC Pharmanova je potvrdila kompetentnost za poslove ispitivanja, dobijanjem sertifikata ISO 17025, od ATS-a, pod brojem 01-353.
• QC Pharmanova učestvuje u međulaboratorijskim proverama, organizovanim od strane međunarodnih, sertifikovanih PT provajdera, čime potvrđuje metode koje koristi za ispitivanje.
• Primenom dobre kontrolne laboratorijske prakse (GcLP), stalno povećava zadovoljstvo korisnika.
• Veliki broj naših korisnika, može da posvedoči o kvalitetu naših usluga i  povoljnijim rokovima u okviru kojih  obezbeđujemo pouzdane rezultate ispitivanja.
• Korisnici naših usluga, su poznata imena na srpskom tržištu: proizvođači sirovina, proizvođači i distributeri lekova, proizvođači lekovitih ekstrakata, dijetetskih sredstava, galenskih preparata i medicinskih sredstava.

nazad