circles

контрола на квалитет

 

kontrola kvalitetaPharmanova располага со сопствена лабораторија за контрола на квалитетот, која ја чинат физичко-хемиска и микробиолошка лабораторија, како и лабораторија за контрола на стабилноста.

Стручно обучениот кадар, современата опрема и добрата организација овозможија акредитација на лабораторијата во согласност со ISO 17025.

Покрај вршење контрола за сопствени потреби, лабораторијата за контрола на квалитетот врши и договорна контрола на квалитетот, во согласност со обемот на својата акредитација.

QC Pharmanova може да понуди широка палета на услуги на српскиот пазар:

 • Испитување на квалитетот на појдовните и паковните матерјали.
 • Развој на методи и нивна валидација.
 • Физичко-хемијски и микробиолошки анализи по стандардни методи според Ph Eur, USP и BP на меѓупроизводи, полупроизводи и готови производи.
 • Микробиолошките анализи по нашите правилници за здравствена исправност на производите.
 • Пратење на стабилноста на готовите производи, полупроизводи, производи во тек на развој.
 • Земање примероци и микробиолошка контрола на компримираниот воздух.
 • Земање примероци и испитување на воздухот и површината во класификуваниот простор.
 • Испитување на на ефикасноста на конзервансите.
 • Трансфер на валидираните аналитички методи од изворни во нашата лабораторија.
 • QC Pharmanova користи современа опрема:UV-VIS спектрофотометар, HPLC, UPLC, GC, Полариметар, Рефрактометар и други техники.
 • QC Pharmanova е испекциски проверена од страна на сертифицирани инспектори во согласност со ISO стандардите (ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485), HACCP системот и GMP насоките.
 • QC Pharmanova ја потврди својат компетентност за задачите на испитување, со добивање на сертификати ISO 17025, од ATS, под број 01-353.
 • QC Pharmanova учествува во меѓулабораторијски проверки

назад