circles

uslovi korišćenja

Svi posetioci internet prezentacija www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:


Internet prezentacije www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs, sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs, pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te Pharmanova ne može biti, na bilo koji način, odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

Pharmanova će nastojati da podaci i informacije na www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs na svoj sopstveni rizik. Pharmanova ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišcenja www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs.

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Pharmanovine saglasnosti, Pharmanova će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na www.pharmanova.com www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva Pharmanove ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama.

Pharmanova zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.pharmanova.com www.pharmanova.rs i, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.
Pharmanova zadržava pravo da na www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova; Informacije koje su sadržane na www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Pharmanove kao njihovog isključivog vlasnika.
Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Pharmanovi putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom i Pharmanova zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, izuzev ličnih podataka u zaštićenim delovima sajta za stručnu javnost.

Pharmanova poštuje privatnost posetilaca www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da se podaci o njihovoj upotrebi www.pharmanova.com i www.pharmanova.rs koriste zarad interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Pharmanova neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Pharmanova nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.