circles

OTC lekovi

OTC (Over the Counter)- ЛЕК КОЈ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. Безбедни и ефикасни препарати кои здравствените работници ги продаваат директно на корисникот, без лекарски рецепт. Изложени се на полиците во аптеките така да бидат лесно видливи за корисникот.