Zaštita podataka o ličnosti

Obaveštenje o obradi
podataka o ličnosti

Ovo obaveštenje se odnosi na obradu ličnih podataka od strane rukovaoca PHARMANOVA DOO Obrenovac. 

PHARMANOVA DOO Obrenovac obrađuje lične podatke samo onih nosilaca podataka sa kojima stupa u kontakt u cilju obavljanja svog poslovanja, bilo tako što prikuplja podatke direktno od ovih lica, bilo preko njihovih poslodavaca, saugovarača, poslovnih partnera ili gde je primenljivo, trećih lica. 

Podaci o ličnosti se od strane PHARMANOVA DOO Obrenovac uvek obrađuju u skladu sa principom
ograničenja roka čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenje konkretne svrhe društva.

I. Glavne kategorije nosilaca podataka o ličnosti i vrste podataka o ličnosti na koja se odnosežpravila o obradi ličnih podataka od strane PHARMANOVA DOO Obrenovac, uključuju, ali se ne ograničavaju na, sledeće:

1. Zaposleni i lica angažovana van radnog odnosa, bivši zaposleni i penzioneri 

PHARMANOVA DOO Obrenovac, lične podatke zaposlenih lica i lica angažovanih van radnog odnosa, kao i lične podatke bivših zaposlenih i penzionera i članova njihovih porodica, obrađuje pre svega u cilju izvršenja i poštovanja merodavnih propisa koji regulišu postupanje sa ovom vrstom podataka, uključujući ali se ne ograničavajući na propise iz oblasti rada i evidencija iz oblasti rada, penzijskog, invalidskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, poreskih i računovodstvenih propisa, propisa iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu, kao i odgovarajućih propisa koji regulišu obradu podataka u farmaceutskoj industriji i drugih srodnih propisa. Podaci zaposlenih i drugih radno angažovanih lica se takođe obrađuju u meri u kojoj je to potrebno kako bi bio zaključen i izvršen odgovarajući ugovor sa ovim licima. Podaci ove kategorije lica se obrađuju i po osnovu njihovog pristanka uvek kada je neophodno da takav pristanak bude pribavljen prema merodavnim propisima, odnosno po osnovu legitimnog interesa, kada takav legitimni interes postoji.

2. Lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa 

Podaci lica koja se prijavljuju za zaposlenje, odnosno angažovanje van radnog odnosa ili stručnu praksu, obrađuju se samo u meri koja je neophodna da bi proces regrutacije i selekcije kandidata bio sproveden na efikasan način, uz uvažavanje interesa PHARMANOVA DOO Obrenovac i sloboda, prava i interesa kandidata. Kandidatima koji nisu prošli proces selekcije a čiji su podaci prikupljeni u ovu svrhu su omogućena sva prava koja imaju po osnovu merodavnih propisa.

3. Lica koja prijavljuju neželjena dejstva leka

Lični podaci lica koja prijavljuju neželjena dejstva na lekove se obrađuju isključivo u skladu sa pozitivnim propisima, što uključuje i izvršavanje ugovora sa odgovarajućim partnerima.

4. Stručna javnost

PHARMANOVA DOO Obrenovac za obradu ličnih podataka lica koja čine stručnu javnost obezbeđuje njihov pristanak, u cilju obrade ličnih podataka u okviru internih zbirki koje se vode radi saradnje sa ovim licima i ostvarivanja komunikacije. Pristanak ovih lica nije potreban ukoliko je obrada njihovih ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora koje su ova lica zaključila, kao i u cilju poštovanja određenih zakonskih obaveza koje se primenjuju na PHARMANOVA DOO, odnosno ukoliko se lični podaci lica iz ove kategorije u određenim situacijama obrađuje na osnovu legitimnog interesa PHARMANOVA DOO.

5. Poslovni saradnici i fizička lica angažovana od strane poslovnih saradnika – pravnih lica

U cilju organizacije poslovanja,PHARMANOVA DOO prikuplja podatke o ličnosti kako fizičkih lica kojasamostalno postupaju, tako i fizičkih lica koja su zaposlena kod poslovnih partnera (pravnih lica) i potencijalnih poslovnih partnera, odnosno lica koja su kod njih angažovana po drugom osnovu. Predmetna obrada se vrši kako u cilju zaključenja ovih ugovora, tako i u cilju njihovog izvršenja i ispunjenja svih zakonskih obaveza koje PHARMANOVA DOO ima sa tim u vezi. Ukoliko ugovorna strana nije fizičko lice već pravno lica koje ga je angažovalo, PHARMANOVA DOO će imati legitimni interes da obrađuje lične podatke u meri u kojoj je to neophodno da bi ugovor bio izvršen. Ukoliko određeni podaci o ličnosti nisu neophodni radi zaključenja i izvršenja ugovora sa konkretnim fizičkim licem koje je nosilac podataka, takvi lični podaci se mogu obrađivati i ukoliko PHARMANOVA DOO ima legitimni interes da vrši konkretnu obradu, jer bi u suprotnom izvršavanje ugovora bilo otežano, a predmetna obrada ne ugrožava prava ni interese lica na koje se podaci odnose. Podaci o ličnosti poslovnih saradnika i fizičkih lica angažovanih od strane poslovnih saradnika mogu se takođe obrađivati ako su ta lica dala validan pristanak za svrhu koja nije u vezi sa izvršenjem ugovora, a u skladu sa merodavnim propisima

6. Fizička lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i partnerski odnosi

Podaci fizičkih lica sa kojima se održavaju uobičajeni i prigodni poslovni i

partnerski odnosi, kako sa pojedincima tako i licima koja su angažovana ili predstavljaju druga pravna lica, institucije ili organe vlasti, PHARMANOVA DOO obrađuje samo u meri koja je neophodna i primerena za ovu svrhu (slanje na proslave i događaje, slanje promotivnog materijala), i uz poštovanje svih načela obrade podataka, merodavnih propisa i internih akata.

7. Lica koja ulaze u poslovni krug PHARMANOVA DOO

PHARMANOVA DOO ima legitimni interes da obrađuje lične podatke svih lica koja ulaze u poslovni krug i poslovne prostorije, bez obzira na to na kojoj se lokaciji nalaze, i da vodi evidencije o ovim posetama u skladu sa svim merodavnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise koji regulišu lično obezbeđenje i video nadzor.

8. Fizička lica koja učestvuju u anketama i nagradnim igrama

Podatke fizičkih lica u svrhe učestvovanja u određenim nagradnim igrama, anketama ili upitnicima koje PHARMANOVA DOO organizuje obrađuju se ili na osnovu legitimnog interesa ili na osnovu pristanka ovih lica, u zavisnosti od toga koje kategorije lica učestvuju u konkretnom ispitivanju, o kakvom ispitivanju je reč, koja vrsta podataka o ličnosti se obrađuje i slično.

II Prava lica u pogledu zaštite podataka o ličnosti

1. Pravo na obaveštenje o obradi i uvid

Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu obavešteni o obradi njihovih ličnih podataka i pravu na pristup njihovim ličnim podacima (koje uključuje pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeležaka).

2. Pravo na dobijanje kopije

Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo na izdavanje kopije podataka od strane PHARMANOVE.

3. Prava lica povodom izvršenog uvida

Nakon izvršenog uvida lica na koja se podaci odnose, imaju pravo da od Pharmanove zahtevaju
ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

4. Pravo na prenosivost

Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od PHARMANOVE prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

5. Pravo na povlačenje saglasnosti

U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanomobliku. Takođe, lice na koje se podaci odnose, ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima. U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom Pharmanove na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https:/www.poverenik.rs/sr) 

Osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti u Pharmanovi